Vedtægter

Vester Skerninge Sangkor af 13/1 1971

KORETS NAVN OG FORMÅL

Korets navn er Vester Skerninge Sangkor.
Koret har hjemme i Egebjerg Kommune.
Korets formål er at styrke sangglæden ved fællessang, stemmetræning og et alsidigt korrepertoire.

KORETS MEDLEMMER

Som medlem af koret kan optages enhver, som efter en stemmeprøve skønnes at have de fornødne musikalske forudsætninger og kan bidrage til korets musikalske balance.
Korets medlemmer har mødepligt til prøverne og skal i tilfælde af forfald melde afbud.
Korets medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hel eller delvis kontingentfritagelse kan bevilges af bestyrelsen.
Udtrædelse af koret skal meddeles bestyrelsen.

KORETS BESTYRELSE

Korets bestyrelse består af 5 medlemmer og dirigenten.
Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for korets økonomi og medlemstilgang.
Det er endvidere bestyrelsens opgave gennem afholdelse af arrangementer for korets medlemmer af såvel musikalsk som selskabelig art at bidrage til skabelsen af et inspirerende kormiljø.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er informeret og mindst 3 er enige. Bestyrelsen kan indkaldes til møde af formanden eller to af dens medlemmer i forening. Der føres bestyrelsesprotokol.
Dirigent og bestyrelse er ansvarlig for udarbejdelse af repertoireforslag og koncerttilrettelæggelse.

KORETS DIRIGENT

Dirigenten ansættes af bestyrelsen og er født medlem af denne uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår korets musikalske arbejde.

VALG AF BESTYRELSE

De enkelte medlemmer af bestyrelsen vælges direkte af generalforsamlingen for en to-årig periode.
Valgperioden er for alle bestyrelsesmedlemmer 2 år, således at der hvert andet år er henholdsvis 2 og 3 på valg.
Der vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af formand.
Generalforsamlingen vælger et af kormedlemmerne uden for bestyrelsen til at revidere regnskabet.

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
Alle, som har betalt kontingent i foregående sæson, er stemmeberettigede.
Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes hvert år i september eller oktober måned med følgende dagsorden:
a Valg af ordstyrer/dirigent
b Formandens beretning
b Dirigentens beretning, herunder fremlæggelse af planen for kommende sæson.
d Fremlæggelse af regnskabet
e Behandling af indkomne forslag
f De årlige valg
g Fastsættelse af kontingent
h Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:

Korets dirigent
Formanden
Bestyrelsesmedlemmer i forening
1/3 af korets medlemmer
Beslutninger (herunder beslutninger om vedtægtsændringer) træffes ved simpel stemmeflerhed såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutningerne protokolleres.

OPLØSNING AF KORET

Koret kan ikke opløses, før evt. gæld er afviklet.
Korets opløsning skal afgøres af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, og hvor proceduren følger § 6 stk.4 vedr. vedtægtsændringer.
Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om anvendelse af korets midler.

Korets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den

De træder i kraft den

Formand Dirigent

vorfrue5